Vodenje šole

ORGANI UPRAVLJANJA in STROKOVNI ORGANI ŠOLE

SVET ŠOLE

predsednica
   MARTINA KOČEVAR

SVET STARŠEV VRTCA

predsednik
STAŠA STERLE

SVET   STARŠEV ŠOLE

predsednik

PETRA RIZMAL

ravnateljica

SONJA JOZELJ

POMOČNICA RAVNATELJICE

VRTCA

TATJANA LESKOVEC

VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE

Iga vas

NATAŠA VESEL PLOS

POMOČNICA RAVNATELJICE

ŠOLE

TATJANA FARKAŠ

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

VZGOJITELJSKI ZBOR

UČITELJSKI ZBOR

RAZREDNIKI

STROKOVNI AKTIVI

 

Pristojnosti  Sveta šole so opredeljene z Odlokom o ustanovitvi šole:

 

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,

  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • o pritožbah staršev v zvezi vzgojnim oz. izobraževalnim delom,
  • opravlja druge naloge določene z zakonom in odlokom o ustanovitvi.

Svet je sestavljen tripartitno, in sicer iz:

  • treh predstavnikov ustanovitelja: Majda Šraj Mihelčič, Martina Kočevar, Andreja Podobnik,
  • treh predstavnikov staršev: Radojka Kočevar, Matjaž Žnidaršič, Nataša Mele,
  • petih predstavnikov delavcev šole: Alojzija Brus, Andreja Jelinčič, Tatjana Lekan, Tanja Lipovac, Jana Mlakar.

 

Pritožbena komisija (od 29. 9. 2016).

(Skupno 511 obiskov, današnjih obiskov 1)